රෙනෝයිසන්ස් ශ්‍රී ලංකා, මොන්ලාර් සහ ග්‍රීන්ෆෙම් සංවිධාන කාබනික ගොවිතැනේ ලාංකීය මාදිලිය පිළිබඳ සජීවී අන්තර්ජාල වෙබිනාර් සාකච්ජා මාලාවක් දියත් කරයි.