නොබෙල් ත්‍යාගලාභී මොහොමඩ් යුනුස්ගේ සංකල්පයකට අනුව නිර්මාණය වූ ක්ෂුදු මූල්‍ය ණය ක්‍රියාවලිය එහි ආරම්භක අරමුණින් මේවන විට බොහෝ සේ අපගමනය වී ඇත්තේ මිලියන 2.8ක් ශ්‍රී ලාංකිකයින් මේ වන විට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය උගුලේ හිරවී සිටින බැවිනි. ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය ව්‍යසනයට එරෙහි ජාතික සමුළුව විසින් මෙම ගැටලුව සෘජු ලෙසම ආමන්ත්‍රනය කර ඇති බව පෙනී යයි. ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නංවාලීමකුඩා නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂා කිරීමකාන්තා සමුපකාර පිහිටුවීමප්‍රජා ව්‍යවසායකත්වය සහ ගෝලීය මහජන සේවාවන් මූලික අයිතිවාසිකම් ලෙස සහතික කිරීම ඇතුළු සධාර්මික වෙළඳාම හරහා ශක්තිමත් විකල්ප ආකෘතියක් නිර්දේශයන් විසින් පරිකල්පනය කරයි. ඒවිසින් ක්ෂුද්‍ර ණය අර්බුදය විසඳනුඇත්තේ කෙසේද? 

බුද්ධික බණ්ඩාර